Sylvie Chan Liat, Table-Niko Niko, Jaime Hayon, Courtesy of Kreo